Projektai

Šiuo metu įgyvendiname, kaip partneriai su Varėnos „Žilvičio“ vaikų l.-d. iš Europos socialinio  fondo lėšų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis bendrai finansuojamus vietos plėtros projektus: 

Nr. 08.6.1-ESFA-V911-22-0013 „Šeštadieninė socialinių įgūdžių grupė ikimokyklinėje  įstaigoje daugiavaikių, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties šeimų vaikams“. Tikslas – mažinti Varėnos miesto bendruomenės narių socialinę atskirtį per bendruomenių inicijuojamas veiklas. Ugdyti įvairias kompetencijas skirtas socialinei atskirčiai mažinti. Padidinti miesto bendruomenių daugiavaikių, socialinės rizikos šeimų, nepasiturinčių šeimų, specialiųjų poreikių vaikų socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį vietos rinkoje. 

Nr. 08.6.1.-ESFA-T-927-01-0063 „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“. Tikslas - įgyvendinti socialinės integracijos principą ir mažinti Varėnoje gyvenančių specialiųjų poreikių, daugiavaikių ir socialinės rizikos šeimų vaikų socialinę atskirtį, kartu įtraukiant į ugdymo veiklas ir NVO savanorius, sukurti sąlygas ir plėtoti specialiųjų poreikių vaikų ir vaikų turinčių ASS ugdymą.

   

2018 m. balandžio 24 d. pradėjome įgyvendinti (kaip partneriai su Varėnos „Žilvičio“ vaikų l.-d.) iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą vietos veiklos projektą                     Nr. 08.6.1-ESFA-V911-22-0013 „Šeštadieninė socialinių įgūdžių grupė ikimokyklinėje įstaigoje daugiavaikių, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties šeimų vaikams“.

 

 

2019 m. balandžio 16 d. startuojame su  projektu Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0063       „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“ (kaip partneriai su Varėnos „Žilvičio“ vaikų l.-d.) kuris bendrai finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.