Veiklos dokumentai


Reorganizavimo sąlygų aprašas  


Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2021 balandžio 7 d. sprendimas Nr.T-IX-609 “Dėl sutikimo reorganizuoti Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelį-darželį“ 


Parengtas Varėnos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrasis planas, kuris bus svarstomas mokyklų bendruomenėse ir teikiamas Varėnos rajono savivaldybės tarybai. Su planu galite susipažinti čia.

  

Nuostatai

 

Ikimokyklinio ugdymo programa

 

Veiklos planas

 

Strateginis veiklos planas

 

2020 metų veiklos ataskaita

 

TVARKOS APRAŠAI: 

Senosios Varėnos ,,Nykštuko“ vaikų lopšelio – darželio pedagogų tarybos tvarkos aprašas

Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelio-darželio maitinimo organizavimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašas

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 

Krizių valdymo Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas

 S. Varėnos „Nykštuko“ vaikų l.-d.  pranešėjų apsaugos teikimo (informacijos apie pažeidimus) tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas